Arles
78 cm x 42 cm
Harzölfarbe auf Medium Density
2014
Arles.jpg
Königsberg
78 cm x 42 cm
Harzölfarbe auf Medium Density
2014
Königsberg.jpg